ჩვენ

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

"ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი" (IDFI) არის არასამთავრობო, არაკომერციული იურიდიული პირი. ინსტიტუტის დამფუძნებლები არიან ლევან ავალიშვილი და გიორგი კლდიაშვილი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითრების ინსტიტუტი დარეგისტრირებულია ქ. თბილისში, 18 ივნისს 2009 წელს.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მისია არის სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საქმიანობების ინიციირებით საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა, ინტერნეტ-რესურსების განვითარებით ხელისუფლების ღიაობისა და გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობა. ინსტიტუტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს სახელმწიფო არქივების გახსნილობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა საბჭოთ პერიოდის და ტოტალიტარიზმის შესწავლაში, საარქივო კვლევების განხორციელება.

დევიზი: თავისუფლება ინფორმაციას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიზნები

 • მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობის ამაღლებით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრების მხარდაჭერა;
 • ახელისუფლებო საქმიანობაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცეში სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა;
 • საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების ელექტრონული მმართველობის, ელექტრონული გამჭვირვალობის და ელექტრონული დემოკრატიის დამკვიდრება და განვითარება;
 • საქართველოში თავისუფალი საინფორმაციო სივრცის შექმნა;
 • საქართველოში არსებული სამართლებრივი სისტემების გაუმჯობესებისა და არსებული პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით სამეცნიერო თუ პრაქტიკული საქმიანობების წარმართვა;
 • სამთავრობო სტრუქტურების მხარდაჭერა ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო ბაზის განვითარებაში
 • საზოგადოებრივი და სოციალური მნიშვნელობის ინფორმაციის საჯაროობის ხელშეწყობა კანონით გათვალისწინებული საქმიანობით და მეთოდებით;
 • სხვადასხვა აქტივობებითა და კვლევებით საქართველოს სახელმწიფო არქივებში დაცული დოკუმენტების განსაიდუმლოებისა და მათზე საზოგადოებრივი ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა;
 • საქართველოს სახელმწიფოს სხვადასხვა ორგანოთა და უწყებათა მიერ მიღებული, გამოუქვეყნებელი და შეუსწავლელი (წარსულში გასაიდუმლოებული) დოკუმენტების მოძიება, შეგროვება, შესწავლა და წარდგენა ფართო აუდიტორიისა და დაინტერესებული პირებისათვის.

 • ინსტიტუტი ზემოთხსენებული მიზნების მისაღწევად იყენებს შემდეგი სახის საქმიანობის ფორმებს:
 • ორგანიზებას უწევს კონფერენციებს, სემინარებს, შეხვედრებსა და ღონისძიებებს, ახორციელებს სასწავლო-მოსამზადებელ, კვალიფიკაციის ასამაღლებელ და სხვა სახის პროგრამებს;
 • იწვევს როგოც ქართველ, აგრეთვე სხვადასხვა ქვეყნების უცხოელ ექსპერტებს, სპეციალისტებს, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში;
 • სხვადასხვა გამოცემების, კრებულების, ჟურნალების, საინფორმაციო სახის ბუკლეტების თუ ბროშურების გამოქვეყნება;
 • ინტერნეტ გვერდის შექმნა, რომელიც დაკავშირებული იქნება წესდებით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევასთან;
 • საარქივო მასალების კვლევა და გამოქვეყნება, სამეცნიერო-კვლევითი შინაარსის თემების და ნაშრომების გამოქვეყნება.

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები10595
 • მიმდინარე მოთხოვნები18

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

10595

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
სატელეფონო საუბრებზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის საკრებულო 07.06.2017 07.06.2017 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის საკრებულო 07.06.2017 07.06.2017 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის მერია 06.06.2017 06.06.2017 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სატელეფონო საუბრებზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის მერია 06.06.2017 06.06.2017 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
თბილისის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება თბილისის მერია 06.06.2017 06.06.2017 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

18

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო თარიღი
დედოფლისწყაროს გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები დედოფლისწყაროს გამგეობა 27.08.2015
2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 10.08.2015
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო 12.03.2015
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლების სახელფასო დანამატები თეთრიწყაროს საკრებულო 21.03.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიპლომები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 27.01.2014