2012 წლის 20 ოქტომბრიდან დანიშნული თანამდებობის პირები

კატეგორია - საშტატო ნუსხა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წერილის მიღების მომენტამდე იმ თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა პოზიციებზე გამოცხადებული იქნა კონკურსი; იმ თანამდებობების ჩამონათვალი,  რომელთა პოზიციებზე პირები დაინიშნენ კონკურსის გარეშე და იმ თანამდებობების ჩამონათვალი,  რომელთა პოზიციებზე დაინიშნენ დროებით მოვალეობის შემსრულებლები;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი            

გაგზავნის თარიღი - 17/12/12

მიღების თარიღი - 26/12/12

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.12.2012

სტატუსი
დანართები

evraziadanishnulebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.12.2012 Eurasian Transport Corridor Investment Center ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

სრულყოფილი ინფორმაცია