2012 წლის 20 ოქტომბრიდან განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა

კატეგორია - საშტატო ნუსხა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე საკუთარი განცხადების საფუძველზე განთავისუფლებულ თანამშრომელთა  რაოდენობის და ხელმძღვანელობის მიერ განთავისუფლებულ თანამშრომელთა  რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 17/12/12

მიღების თარიღი - 26/12/12

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.12.2012

სტატუსი
დანართები

evraziagantavisuflebulebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.12.2012 Eurasian Transport Corridor Investment Center ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

სრულყოფილი ინფორმაცია