2013 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 23 ივლისის განჩინებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაევალა საჯარო ინფორმაციის გაცემა 2013 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0114-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0114-016 გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 2013 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   OPD0114-016 გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია