სიახლეები

2014 წელს სამინისტროების მიერ შესყიდული ავტომობილები

28.07.2015 ავტორი: IDFI

2015 წლის   მარტში,  IDFI-მ   მიმართა ყველა სამინისტროს  მათ მიერ  2014 წელს შესყიდული (მათ შორის ჩანაცვლების გზით) ავტომობილების  შესახებ დეტალური (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და ჩასანაცვლებელი ქონების შეფასებული ღირებულების  მითითებით) ინფორმაციის მოთხოვნით.  

აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს  შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროებმა.  

სხვა სამინისტროებიდან და სახელმწიფო მინისტრის აპარატებიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით 2014 წელს მათ მიერ სულ შესყიდულია  12  301 586  ლარის ღირებულების ავტომობილები, საიდანაც უდიდესი ნაწილი 10 719 999 ლარი მოხმარდა  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილების შესყიდვას.  2014 წელს  ჩანაცვლების გზით შესყიდული იქნა 1 324 323  ლარის ღირებულების ავტომობილები.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტრომ 2014 წელს, სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის პროგრამის ფარგლებში, შეისყიდა180 ერთეული  სასწრაფო  სამედიცინო დახმარების ავტომობილი  საერთო ღირებულებით 10  719 999  ლარი და 4 ერთეული მსუბუქი მაღალი გამავლობის  ავტომობილი RENAULT DUSTER საერთო ღირებულებით 126 351 ლარი. 

 თავდაცვის სამინისტრომ  2014 წელს ჩანაცვლების გზით შეიძინა  RENAULT DUSTER-ს მოდელის  31 ავტომობილი საერთო ღირებულებით 926 900 ლარი (თითოეულის ფასი 29 900 ლარი).  აღნიშნული ავტომობილების სანაცვლოდ გაცემულია 74 ავტომობილი, რომელთა საერთო საწყისი ღირებულება შეადგენდა 2 769 074 ლარს. მათ შორის ვხვდებით   CADILLAC ESKALADE -ს მოდელის 4 ავტომობილს რომელთა საწყისი ფასი 75 000 ლარიდან 160 000 ლარამდე მერყეობს, აგრეთვე 135 000 ლარად შესყიდულ MERCEDES BENZ GL-550 და სხვა ძვირადღირებულ ავტომობილებს.   ჩანაცვლების მომენტისათვის, აღნიშნული ავტომობილების ნარჩენი  ღირებულება ინსტიტუტისათვის უცნობია.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  სამინისტრომ   5 ავტომობილი საერთო  შეფასებული ღირებულებით 21 400 ლარი, ჩაანაცვლა 155 829 ლარის ღირებულების ასევე 5 ავტომობილით. შესაბამისად ფასის სხვაობა შესყიდულ და ჩანაცვლებულ ავტომობილებს შორის შეადგენდა 134 429 ლარს.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა  სამინისტროს  შემთხვევაში  2014 წელს 29 500 ლარის ღირებულების  5 ავტომობილი  ჩანაცვლდა  142 331 ლარის ღირებულების  ასევე 5 ავტომობილით.  

2014 წელს რეგიონული განვითარებისა  და ინფრასტრუქტურის  სამინისტროს მიერ ჩანაცვლების გზით  შეძენილ იქნა 96 463 ლარის ღირებულის  KIA QUORIS, რომლის სანაცვლოდ გადაცემულია  3 500 ლარის  ღირებულების NIVA (VAZ 21 214) და 92 963 ლარი ფასთა შორის სხვაობა.

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 2014 წელს 54359 ლარად შეისყიდა ავტომობილი TOYOTA CAMRY .

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 2014 წლის დეკემბერში  55 273 ლარად შეიძინა ავტომობილი TOYOTA CAMRY  .

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის  საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 2014 წელს ჩანაცვლების გზით  შეიძინა  24 080 ლარის ღირებულების   RENO LOGAN,  რომლის სანაცვლოდ გადაცემულია  8000 ლარად შეფასებული  მანქანა VOLKSWAGEN JETTA და  16 080 ლარი ფასთა შორის სხვაობა.

საქართველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, განათლებისა და მეცნიერების,  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა, საგარეო საქმეთა,  გარემოსა და ბუნების რესურსების დაცვის სამინისტროებს, ავტოსატრანსპორტო  საშუალება არ შეუძენიათ  და შესაბამისად  არც ჩანაცვლებას ჰქონია ადგილი.

დეტალური ინფორმაცია, სამინისტროების მიერ შესყიდულ ავტომობილების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

9.     საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი