სიახლეები

2014 წელს სამინისტროების მიერ „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

23.07.2015 ავტორი: IDFI

ბოლო სიახლე, რომელიც IDFI-მ საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ვებ-გვერდზე www.opendata.ge განათავსა, შეეხებოდა 2014 წელს სამინისტროების თანამდებობის პირების მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ მივლინებებზე გაწეულ ხარჯებს. თანამდებობის პირების მივლინებებზე გაწეულ ხარჯებთან ერთად IDFI-მ სამინისტროებისგან და სახელმწიფო მინისტრის აპარატებისგან ასევე მოითხოვა თანამდებობის პირების ე.წ.  „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ  ინფორმაცია. 

აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს იუსტიციის,  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, შინაგან საქმეთა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროებმა.

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ  და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ინსტიტუტს განუმარტა, რომ მათ მიერ ვერ ხერხდებოდა კავშირგაბმულობის ხარჯების ჯამური რაოდენობიდან „როუმინგული“  ხარჯების გამოყოფა და შესაბამისად, მოკლებული იყვნენ შესაძლებლობას მოეწოდებინათ აღნიშნული ინფორმაცია.  

სხვა სამინისტროების და სახელმწიფო მინისტრის აპარატებიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 2014 წელს თანამდებობის პირების მიერ  „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები სულ შეადგენს 84 115.9  ლარს,  საიდანაც  ყველაზე მეტი - 22 527 ლარი დახარჯულია  ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ.  
  • 2014 წელს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის მიერ როუმინგულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შეადგენს -725,94 ლარს, ხოლო მისი მოადგილის მარიამ ვალიშვილის  - 13.153,41 ლარს. 
  • თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში აღნიშნული ხარჯი  20 820 ლარს შეადგენს,  საიდანაც 14 740 ლარი დახარჯულია ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მიერ. 
  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინიტრის თამარ სანიკიძის „როუმინგის“ ხარჯებმა 2014 წელს შეადგინა 6 345,37 ლარი.
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2014 წელს სამინისტროს  “როუმინგულ” მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები სულ შეადგენს 21 114 ლარს, თუმცა  როგორ გადანაწილდა აღნიშნული თანხა  კონკრეტულ თანამდებობის პირებზე ინსტიტუტისათვის უცნობია.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს  და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს  2014 წელს „როუმინგულ“ მომსახურებაზე ხარჯი არ გაუწევია.

დეტალური ინფორმაცია თითოეული სამინისტროს მიერ „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეულ  ხარჯებზე, შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

7. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო - 2 654,96  ლარი
10. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი -   390,32 ლარი                                                                                                  

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი