სიახლეები

2014 წელს სამინისტროების თანამდებობის პირებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები

21.07.2015 ავტორი: IDFI

2015 წლის მარტში IDFI-იმ   ყველა სამინისტროს მიმართა 2014 წელს თითოეული თანამდებობის პირის მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ დეტალური (სასტუმროს, მგზავრობის და დღიური ხარჯები, მივლინების მიზნის, ქვეყნის და თარიღის მითითებით) ინფორმაციის მოთხოვნით. აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და იუსტიციის სამინისტროებმა.  თუმცა, აღნიშნული სამინისტროების ვებ-გვერდზე პროაქტიულად განთავსებული საჯარო ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევს გავეცნოთ თანამდებობის პირთა ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ჯამურ მონაცემებს.  იუსტიციის სამინისტროს შემთხვევაში აღნიშნული ხარჯი შეადგენს 281 867 ლარს, ხოლო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემთხვევაში 109 554 ლარს. 

პროაქტიულად განთავსებული ინფორმაციის და მიღებული დოკუმენტაციის მიხედვით 2014 წელს ყველა  სამინისტროს და სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამდებობის პირების  მიერ გაწეულმა სამივლინებო ხარჯებმა სულ შეადგინა 3 495 487 ლარი, საიდანაც ყველაზე დიდი თანხა დახარჯულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ - 602 086 ლარი.  აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულია  არასრულყოფილი ინფორმაცია, მხოლოდ ჯამური მონაცემი, შესაბამისად კონკრეტულ თანამდებობის პირებზე როგორ გადანაწილდა აღნიშნული თანხა  ინსტიტუტისათვის  უცნობია.  ფინანსთა სამინისტროს შემთხვევაშიც მოწოდებულია მხოლოდ ჯამური მონაცემი, რომლის მიხედვით თანამდებობის პირთა მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებებისათვის გაწეულია 124 227 ლარი ხარჯი.  

მოწოდებული ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდეგ, 2014 წელს ყველაზე დიდი თანხა თანამდებობის პირთა მივლინებებზე დახარჯულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ - 560 168 ლარი.  საიდანაც 148 563 ლარი შეადგენს სასტუმროს ხარჯს, 266 058 ლარი  მგზავრობის ხარჯს, ხოლო 110 395 ლარი დღიურ ხარჯს. 
ყველაზე მცირე თანხა 2014 წელს მივლინებებზე გაწეულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირების შემთხვევაში - 42 958 ლარი. 

დეტალური ინფორმაცია  თითოეული სამინისტროს  თანამდებობის პირის მიერ 2014 წელს  გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე:


17.    სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  სამინისტრო - 43 196 ლარი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი