სიახლეები

2014 წელს სამინისტროების მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.07.2015 ავტორი: IDFI

IDFI-იმ  2015 წლის 22 მარტს  მიმართა ყველა სამინისტროს 2014 წელს მათ მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ დეტალური  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებითინფორმაციის მოთხოვნით.  აღნიშნული მოთხოვნა  უპასუხოდ დატოვეს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისდა იუსტიციის სამინისტროებმა.  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შემთხვევაში მოწოდებულია მხოლოდ მივლინებების ფარგლებში გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია.

როგორც სხვა სამინისტროებიდან და სახელმწიფო მინისტრის აპარატებიდან  მიღებული დოკუმენტაციით  ირკვევა, 2014 წელს  მათ   მიერ გაწეულმა წარმომადგენლობითმა ხარჯებმა სულ შეადგინა 4 997  598  ლარი, საიდანაც ყველაზე დიდი თანხა დახარჯულია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ - 1 792 975 ლარი.  სამწუხაროდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულია არასრულყოფილი ინფორმაცია, მხოლოდ ჯამური მონაცემი, შესაბამისად კონკრეტულად რა ღონისძიებებზე დაიხარჯა აღნიშნული თანხა ინსტიტუტისათვის უცნობია.  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემთხვევაშიც მოწოდებულია მხოლოდ ჯამური მონაცემი, რომლის მიხედვით 2014 წელს სამინისტროს მიერ საერთაშორისო დელეგაციების მასპინძლობისათვის სულ დაიხარჯა 67 764 ლარი.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2014 წელს გაწეულმა წარმომადგენლობითმა ხარჯებმა შეადგინა  -  1 551 018 ლარი, საიდანაც ყველაზე დიდი თანხა მოხმარდა 26-28 ივნისს ქალაქ ბათუმში სასტუმრო შერატონში გამართულ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას.  

2014  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობითმა ხარჯებმა შეადგინა  480 444 ლარი.  საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შპს კოპალასთან 22 იანვარს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით სარესტორნო მომსახურებისთვის გადარიცხულია 10 655 ლარი. შპს ჯი ემ თი მთაწმინდას სარესტორნო მომსახურებისათვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 9 სექტემბრის ხელშეკრულების მიხედვით გადაურიცხა 10 650 ლარი, ხოლო 7 ნოემბრის ხელშეკრულების მიხედვით- 11 621 ლარი.

დეტალური ინფორმაცია  თითოეული სამინისტროს  მიერ 2014 წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე:

 1. შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 2. თავდაცვის  სამინისტრო
 3. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 4. საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 5. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 6. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 7. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  სამინისტრო
 8. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 9. დიასპორის საკითხებში სახელწიფო მინისტრის აპარატი
 10. გარემოსა და ბუნებრივი  რესურსების დაცვის სამინისტრო
 11. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში  სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 12. ენერგეტიკის სამინისტრო
 13. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
 14. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 15. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  სამინისტრო

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი