სიახლეები

გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

30.10.2014 ავტორი: IDFI

გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

როგორც მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, 2013 წელს გურიის გუბერნატორსა და მის მოადგილეებზე, ისევე როგორც ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე გარდა პრემიისა, სხვა სახის სახელფასო დანამატის გაცემას ადგილი არ ჰქონია. 2013 წელს სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ  გადაუდებელი აუცილებლობით სახელმწიფო შესყიდვები არ განხორციელებულა, ასევე არ მომხდარა ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხულ ავტოპარკში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლება.

ამასთან, აუდიტორული ან/და მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ ადმინისტრაციის შემოწმებას ადგილი არ ჰქონია. რაც შეეხება, გუბერნატორის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან განხორციელებულ კორესპონდენციას, როგორც მოწოდებული დოკუმენტიდან ირკვევა, გუბერნატორი არ სარგებლობს სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და ადმინისტრაციაში კორესპონდენცია  ხორციელდება მხოლოდ კანცელარიის მეშვეობით.  

მიუხედავად იმისა, რომ გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ მოწოდებულ წერილში ნახსენებია საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტების მიღებასაქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისნორმათა სრული დაცვით, ინსტიტუტისთვის აღნიშნულ მოთხოვნაზე გუბერნატორის ადმინისტრაციას ინფორმაცია არ მოუწოდებია.

ჩვენს მიერ გაგზავნილი ყველა დანარჩენი მოთხოვნა სრულყოფილად იქნა დაკმაყოფილებული.


დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ბმული:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი