სიახლეები

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

30.10.2014 ავტორი: IDFI

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ უპასუხოდ დატოვა ინსტიტუტის მოთხოვნა 2013 წელს ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების შესახებ, ასევე 2013 წლის მარტის თვეში გუბერნატორის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან განხორციელებული კორესპონდენციის, გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული სახელმწიფო შესყიდვების, ჩანაცვლებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების სამართლებრივი აქტების, აუდიტორული შემოწმებისა და  ადმინისტრაციაში დასაქმებულთათვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების ფაქტების შესახებ.

ამასთან, მოთხოვნა მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ გამოვლენილი  დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებათა ნუსხის შესახებ უპასუხოდ იქნა დატოვებული ადმინისტრაციის მიერ.

ყველა დანარჩენ მოთხოვნაზე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ სრულყოფილი ინფორმაცია მოაწოდა ინსტიტუტს.

დეტალური ინფრომაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი