სიახლეები

სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

30.10.2014 ავტორი: IDFI

სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2013 წელს გუბერნატორსა და მის მოადგილეებზე ასევე ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე სახელფასო დანამატების გაცემას ადგილი არ ჰქონია.  არ მიუღიათ სამართლებრივი აქტები საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე, არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული სახელმწიფო შესყიდვები.

 ამასთანავე, არ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება, მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებათა ნუსხა და შესაბამისად არ დაფიქსირებულა დასაქმებულთათვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების ფაქტები.

ადმინისტრაციის მიერ არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია 2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ.

ხოლო სრულყოფილ ინფორმაციას გუბერნატორის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან განხორციელებული კორესპონდენციის, ადმინისტრაციის ავტოპარკის, ორგანიზაციის ბიუჯეტის, თანამდებობის პირების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებისა და დარიცხული პრემიების შესახებ დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი