სიახლეები

კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

30.10.2014 ავტორი: IDFI

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გადაუდებელი აუცილებლობით სახელმწიფო შესყიდვა არ განხორციელებულა, შესაბამისად არ მიუმართავთ მიწერილობით ზემდგომი ან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოსთვის

არ მომხდარა ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული ავტოპარკის სხვა სახის ავტოსტრანსპორტო საშუალებით ჩანაცვლება, არ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება და შესაბამისად  დასაქმებულთათვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრებას ადგილი არ ჰქონია, არ მიუღიათ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტები.

როგორც ირკვევა, კახეთის გუბერნატორს არ გააჩნია სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტა.
ყველა დანარჩენი ინფორმაცია სრულყოფილად იქნა მოწოდებული ადმინისტრაციის მიერ.

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმულები:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი