სიახლეები

ქ. ბათუმის მერიიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

31.10.2014 ავტორი: IDFI


ქ. ბათუმის მერიამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წელს მერიაში დარიცხული სახელფასო დანამატების, ჩანაცვლებული ავტომობილებისა და მერის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით წარმოებული მიმოწერის შესახებ. ასევე არ იქნა მოწოდებული შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და 2013 წელს აუდიტორული შემოწმების შედეგად დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ ინფორმაცია.

როგორც ირკვევა, ქ. ბათუმის მერიაში 2013 წელს ადგილი არ ჰქონია აუდიტორული შემოწმების შედეგების ამსახველი ინფორმაციის სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნას.

ქ. ბათუმის საკრებულომ, მერიის ანალოგიურად, უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წელს საკრებულოში დარიცხული სახელფასო დანამატებისა და ჩანაცვლებული ავტომობილების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს ინფორმაცია საკრებულოს მიერ 2013 წელს განხორციელებული გადაუდებელი შესყიდვების, ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

რაც შეეხება 2013 წელს ქ. ბათუმის მერიისა და საკრებულოს მიერ გაწეულ წარმომადგენლობით ხარჯებს, აღნიშნულთან დაკავშირებით  როგორც მერიამ,
ასევე საკრებულომ, არასრულყოფილი ინფორმაცია მოგვაწოდა.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სხვა დანარჩენი ინფორმაცია ქ. ბათუმის მერიამ და საკრებულომ სრულყოფილად მოგვაწოდეს.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


ქ. ბათუმის მერია:
1. პრემიები 
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები 
3. წარმომადგენლობითი ხარჯები
4. გადაუდებელ შესყიდვებზე მიწერილობა
5. გადაუდებელი შესყიდვები
6. ავტოპარკი    
7. აუდიტის ანგარიშები
8. გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები
9. ბიუჯეტი

ქ. ბათუმის საკრებულო:
1. პრემიები
2. ელექტრონული მიმოწერა
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები 
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
5. ავტოპარკი
6. ბიუჯეტი
7. სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი