სიახლეები

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

25.09.2014 ავტორი: IDFI

ქედის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. 

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წლის აუდიტორული შემოწმებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს ინფორმაცია გამგეობაში გასულ წელს გაცემული სახელფასო დანამატების, ავტომობილების ჩანაცვლებისა და გამგეობის მიერ განხორციელებული გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ. არ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე.

არასრულყოფილია გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია ქედის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, გამგეობის ანალოგიურად, უპასუხოდ დატოვა ჩვენი მოთხოვნა საკრებულოში 2013 წელს გაცემული სახელფასო დანამატების, ავტომობილების ჩანაცვლებისა და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტის შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს ინფორმაცია 2013 წელს აუდიტორული შემოწმებების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის, დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებების თაობაზე. არ მიგვიღია საკრებულოს თავჯდომარის მიერ 2014 წლის მარტის თვეში სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით წარმოებული ელექტრონული მიმოწერის ასლები.

არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ავტოპარკის, საკრებულოს მიერ 2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯებისა და გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სხვა დანარჩენი ინფორმაცია ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ სრულყოფილად მოგვაწოდა.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. თანამშრომლების პრემიები
3. ელექტრონული მიმოწერა
4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
5. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
6. ავტოპარკი
7. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
1. პრემიები
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
3. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
4. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
5. ავტოპარკი
6. აუდიტის დასკვნა
7. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი