სიახლეები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

24.09.2014 ავტორი: IDFI

ხელვაჩაურის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის როგორც გამგეობამ, ასევე საკრებულომ, არასრულყოფილად მოგვაწოდა ინფორმაცია 2013 წელს მათ მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ. ასევე არასრულყოფილად იქნა  წარმოდგენილი ინფორმაცია გამგეობისა და საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების თაობაზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე 2013 წელს პრემიები არ გაცემულა. ამასთან როგორც საკრებულოში, ასევე გამგეობაში, გასული წლის განმავლობაში არ დარიცხულა სახელფასო დანამატები, არ ჩანაცვლებულა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, არ მიუღიათ სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე. როგორც ირკვევა, 2013 წელს ხელვაჩაურის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ადგილი არ ჰქონია აუდიტორული შემოწმების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნასა და დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას. მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს 2014 წლის მარტის თვეში სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ელექტრონული მიმოწერა არ უწარმოებიათ.

ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სხვა დანარჩენი ინფორმაცია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ სრულყოფილად მოგვაწოდა.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


​ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები  
2. თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. აუდიტის დასკვნა
9. გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები
10. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო:
1. თანამშრომლების პრემიები
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
3. წარმომადგენლობითი ხარჯები 
4. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
5. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
6. ავტოპარკი
7. აუდიტის დასკვნა
8. გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები
9. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


  
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი