სიახლეები

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

24.09.2014 ავტორი: IDFI

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა 2013 წელს აუდიტორული შემოწმების შედეგად დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე. არ მიგვიღია ინფორმაცია გამგეობაში გასულ წელს გაცემული სახელფასო დანამატებისა და ავტომობილების ჩანაცვლების თაობაზე.

 

სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ანალოგიური მოთხოვნებით IDFI-იმ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც მიმართა, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით ინსტიტუტს საკრებულოსგან პასუხი დღემდე არ მიუღია.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


​შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები  
2. თანამშრომლების პრემიები
3. ელექტრონული მიმოწერა
4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
5. წარმომადგენლობითი ხარჯები 
6. ავტოპარკი
7. აუდიტის დასკვნა
8. აუდიტორული შემოწმებების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა
9. გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები
10. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი