სიახლეები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

24.09.2014 ავტორი: IDFI


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა გამგეობაში 2013 წელს დარიცხული სახელფასო დანამატებისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერის ასლები.

 

არასრულყოფილად იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია გამგეობის მიერ 2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების თაობაზე.

 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2013 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აუდიტორული შემოწმება არ ჩატარებულა.

 

სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია. 

 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ანალოგიური მოთხოვნებით IDFI-იმ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც მიმართა, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით ინსტიტუტს საკრებულოსგან პასუხი დღემდე არ მიუღია.


დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები 
2. თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები 
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები 
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი