სიახლეები

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

24.09.2014 ავტორი: IDFI

ხულოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. 

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის მოთხოვნა გამგეობაში 2013 წელს დარიცხული სახელფასო დანამატებისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლების შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს ინფორმაცია 2013 წელს აუდიტორული შემოწმების შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნისა და დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ. არ მიგვიღია შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და გამგებლის სამუშაო ელ. ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერის ასლები.

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, გამგეობის ანალოგიურად, უპასუხოდ დატოვა ჩვენი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე სამართლებრივი აქტის შესახებ. მათ ასევე არ მოგვაწოდეს 2013 წლის საკრებულოს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2013 წელს არ გაცემულა სახელფასო დანამატები, არ ჩანაცვლებულა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, არ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება. როგორც ირკვევა, 2013 წლის განმავლობაში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული არცერთი ღონისძიება საკრებულოს მიერ არ დაგეგმილა და შესაბამისად არც განხორციელებულა. ამასთან, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2014 წლის მარტის თვეში სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ელექტრონული მიმოწერა არ უწარმოებია.

 

რაც შეეხება ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ 2013 წელს გაწეულ წარმომადგენლობით ხარჯებს, აღნიშნულთან დაკავშირებით როგორც გამგეობიდან, ასევე საკრებულოდან არასრულყოფილი ინფორმაცია იქნა წარმოდგენილი.

 

ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სხვა დანარჩენი ინფორმაცია ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ სრულყოფილად მოგვაწოდა.


დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
1. გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები
2. თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები  
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
5. გადაუდებელ შესყიდვებზე შეთანხმებები
6. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
7. ავტოპარკი
8. აუდიტის დასკვნა
9. გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები
10. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში  

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო:

1. საკრებულოს წევრების პრემიები
2. საკრებულოს თანამშრომლების პრემიები
3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები  
5. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი