სიახლეები

ღვინის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

21.05.2014 ავტორი: IDFI

ღვინის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოს მხრიდან არ მომხრადა სახელფასო დანამატების გაცემა, ხელმძღვანელის სამუშაო ელ.ფოსტიდან არ განხორციელებულა სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერა, ასევე არ ყოფილა გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შეყიდვების შემთხვევა. აუდიტის შედეგები სამართალდამცავ ორგანოებში არ გადაგზავნილა, თანამშრომლებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობა არ დაკისრებულა. ასევე, კომპიუტერული ტექნიკა და ავტოტრანსპორტი არ ჩანაცვლებულა.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. საშტატო ნუსხა
  3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  5. როუმინგის ხარჯები
  6. სამივლინებო ხარჯები
  7. აუდიტორული შემოწმება
  8. აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი