სიახლეები

​სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

20.05.2014 ავტორი: IDFI

სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სააგენტომ უარი განაცხადა ხელმძღვანელის სამუშაო ელ.ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების მოწოდებაზე. ასევე, მოწოდებული ინფორმაცია ავტოპარკის შესახებ არ არის სრულყოფილი.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა არ ჩანაცვლებულა, არ ყოფილა თანამშრომლებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების და აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის ფაქტები.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:


  1. საშტატო ნუსხა
  2. ელექტრონული მიმოწერა
  3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  5. როუმინგის ხარჯები
  6. სამივლინებო ხარჯები
  7. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
  8. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
  9. ავტოპარკი
  10. აუდიტორული შემოწმება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი