სიახლეები

​სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბრატორიიდან მიღებული ინფორმაცია

20.05.2014 ავტორი: IDFI

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბრატორიიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. ლაბორატორიამ უპასუხოდ დატოვა ჩვენი მოთხოვნა სამივლინებო ხარჯების მოწოდების შესახებ.

ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ლაბორატორიის მიერ სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა, არ მომხდარა „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა არ ჩანაცვლებულა. ასევე, არ ყოფილა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების და აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების ფაქტები.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. თანამშრომლების პრემიები
  3. საშტატო ნუსხა
  4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  5. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  6. სამივლინებო ხარჯები
  7. ავტოპარკი
  8. აუდიტორული შემოწმება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი