სიახლეები

სსიპ - სმართ ლოჯიქიდან მიღებული ინფორმაცია

20.05.2014 ავტორი: IDFI

სსიპ-სმართ ლოჯიქიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სმართ ლოჯიქმა არ მოგვაწოდა ინფორმაცია როუმინგის ხარჯების შესახებ. ასევე, მოწოდებული ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯებისა და ავტოპარკის შესახებ არ არის სრულყოფილი.

ასევე, სმართ ლოჯიქის განცხადებით, არ მომხდარა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის ჩანაცვლება, აუდიტორული შემოწმება არ განხორციელებულა.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. საშტატო ნუსხა
  3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  5. როუმინგის ხარჯები
  6. სამივლინებო ხარჯები
  7. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
  8. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
  9. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი