სიახლეები

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

20.05.2014 ავტორი: IDFI

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ცენტრის მიერ სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა, არ მომხდარა წარმომადგენლობითი, სამივლინებო და „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვები, არ მომხდარა აუდიტორული შემოწმება,ცენტრს არცერთი ავტოსატრანსპორტო საშუალება არ შეუძენია.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. თანამშრომლების პრემიები
  3. საშტატო ნუსხა
  4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  5. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი