სიახლეები

დაზვერვის სამსახურიდან მიღებული ინფორცია

19.05.2014 ავტორი: IDFI

საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სამსახურის მიერ არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა არ ჩანაცვლებულა

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. თანამდებობის პირების დანამატები
  3. თანამშრომლების პრემიები
  4. თანამშრომლების დანამატები
  5. საშტატო ნუსხა
  6. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
  7. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  8. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  9. როუმინგის ხარჯები
  10. სამივლინებო ხარჯები

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი