სიახლეები

​დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

19.05.2014 ავტორი: IDFI

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან  მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. ცენტრმა უპასუხოდ დატოვა ჩვენი მოთხოვნა ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების მოწოდებაზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ცენტრის მხრიდან არ მომხდარა „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა კომპიუტერული ტექნიკა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლება

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

თანამდებობის პირების პრემიები

თანამდებობის პირების დანამატები

თანამშრომლების პრემიები

თანამშრომლების დანამატები

საშტატო ნუსხა

ელექტრონული მიმოწერა

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

სამივლინებო ხარჯები

წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები

ავტოპარკი

აუდიტორული შემოწმება

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი