სიახლეები

​შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

15.05.2014 ავტორი: IDFI

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.  როგორც მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, 2013 წელს ცენტრის ხელმძღვანელმა პრემიის სახით საერთო ჯამში 37 350 ლარი მიიღო. ხოლო თანამშრომლებზე დარიცხულმა პრემიების საერთო რაოდენობამ  2 151 687 ლარი შეადგინა.  ასევე, 2013 წელს ქვეყნის გარეთ, ცენტრის ხელმძღვანელის მიერ განხორციელდა 3 საქმიანი ვიზიტი, ამ მივლინებათა საერთო ხარჯმა 12 454 ლარი შეადგინა.

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 2013 წელს აუდიტორული შემოწმება არ განხორციელებულა.


დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

 1. თანამდებობის პირების პრემიები
 2. თანამდებობის პირების დანამატები
 3. თანამშრომლების პრემიები
 4. თანამშრომლების დანამატები
 5. საშტატო ნუსხა
 6. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
 7. წარმომადგენლობითი ხარჯები
 8. როუმინგის ხარჯები
 9. სამივლინებო ხარჯები
 10. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
 11. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
 12. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება
 13. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი