სიახლეები

​საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

14.05.2014 ავტორი: IDFI

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოს ხელმძღვანელის სამუშაო ელ.ფოსტიდან არ განხორციელებულა სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიმოწერა. არ მომხდარა „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვები, არ მომხდარა აუდიტორული შემოწმება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა არ ჩანაცვლებულა

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

 

  1. საშტატო ნუსხა
  2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  3. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  4. სამივლინებო ხარჯები
  5. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი