სიახლეები

​მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ინფორმაცია

14.05.2014 ავტორი: IDFI

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ფონდის მიერ სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა, არ მომხდარა „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა აუდიტორული შემოწმება.

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. თანამშრომლების პრემიები
  3. საშტატო ნუსხა
  4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  5. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  6. სამივლინებო ხარჯები
  7. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
  8. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
  9. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება
  10. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი