სიახლეები

საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მიღებული ინფორმაცია

13.05.2014 ავტორი: IDFI

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. მოწოდებული ინფორმაცია წარმომადგენლობითი და სამივლინებო ხარჯების შესახებ არ არის სრულყოფილი. ასევე გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვების შესახებ წერილობითი შეთანხმებები არ არის მოწოდებული სრულყოფილად, წარმოდგენილ დოკუმენტში მითითებული არის მხოლოდ განკარგულების ნომრები.

ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, დეპარტამენტის მიერ სახელფასო დანამატები არ დარიცხულა, არ მომხდარა „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა, არ განხორციელებულა აუდიტორული შემოწმება.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. საშტატო ნუსხა
  3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  5. სამივლინებო ხარჯები
  6. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
  7. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
  8. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება
  9. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი