სიახლეები

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

30.04.2014 ავტორი: IDFI

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. მოწოდებული ინფორმაცია საშტატო ნუსხის შესახებ არ არის სრულყოფილი, რადგან მითითებული არ არის თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგოები. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოს არ განუხორციელებია გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შესყიდვები, არ მომხდარა კომპიუტერული ტექნიკისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩანაცვლება, არ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

  1. თანამდებობის პირების პრემიები
  2. საშტატო ნუსხა
  3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
  4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
  5. როუმინგის ხარჯები
  6. სამივლინებო ხარჯები
  7. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი