სიახლეები

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

29.04.2014 ავტორი: IDFI

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სააგენტომ უპასუხოდ დატოვა მოთხოვნა ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების მოწოდებაზე. ინფორმაცია თანამდების პირების და თანამშრომლების პრემიების, დანამატების შესახებ არ არის სრულყოფილი. ასევე არასრულყოფილადაა მოწოდებული ინფორმაცია საშტატო ნუსხისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოს მხრიდან არ მომხდარა წარმომადგენლობითი და „როუმინგის“ ხარჯების გაწევა. არ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

 1. თანამდებობის პირების პრემიები
 2. თანამდებობის პირების დანამატები
 3. თანამშრომლების პრემიები
 4. თანამშრომლების დანამატები
 5. საშტატო ნუსხა
 6. ელექტრონული მიმოწერა
 7. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები
 8. სამივლინებო ხარჯები
 9. წერილობითი შეთანხმებები გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ
 10. გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები
 11. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება
 12. ავტოპარკი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი