სიახლეები

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პრემიები, მივლინებები და სხვა

29.04.2014 ავტორი: IDFI

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სააგენტომ არ მოგვაწოდა ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები. მათი განმარტებით, აღნიშნული არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.
ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოში არ მომხდარა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის ჩანაცვლება, არ განხორციელებულა აუდიტორული შემოწმება.
 
დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი